Bulan: April 2016

SBMPTN 2012

 1. TKDU

2. TPA 

3. SAINTEK

4. SOSHUM

SBMPTN 2013

 1. TKDU

     2. TPA

3. SAINTEK

 4. SOSHUM

SIMAK UI

A. Tahun 2015

 1. Kemampuan Dasar
 2. Kemampuan IPA
 3. Kemampuan IPS

 

B. Tahun 2014

 1. Kemampuan Dasar Paket 1
 2. Kemampuan Dasar Paket 2
 3. Kemampuan IPA Paket 1
 4. Kemampuan IPA Paket 2
 5. Kemampuan IPS Paket 1
 6. Kemampuan IPS Paket 2

 

C. Tahun 2013

 1. Kemampuan Dasar

2. Kemampuan IPA

 

D. Tahun 2012

 1. Kemampuan Dasar

     2. Kemampuan IPA

     3. Kemampuan IPS

 

E. Tahun 2011

 1. Kemampuan Dasar

     2. Kemampuan IPA

3. Kemampuan IPS

Pembahasan Saintek Kode 507

Pembahasan saintek kode 507

Soal No

Pembahasan Saintek Kode 507
1 Tertulis

Video

2

Tertulis Video
3 Tertulis

Video

4

Tertulis Video
5 Tertulis

Video

6

Tertulis Video
7 Tertulis

Video

8

Tertulis Video
9 Tertulis

Video

10

Tertulis Video
11 Tertulis

Video

12

Tertulis Video
13 Tertulis

Video

14

Tertulis Video
15 Tertulis

Video

16

Tertulis Video

17

Tertulis

Video

18

Tertulis

Video

19 dan 20

Tertulis

Video

21

Tertulis

Video

22 dan 23 Tertulis

Video

24

Tertulis

Video

25

Tertulis Video

26

Tertulis Video

27

Tertulis

Video

28dan 29 Tertulis

Video

30 Tertulis

Video

31 dan 32

Tertulis Video
33 dan 34 Tertulis

Video

35 dan 36

Tertulis Video
37 dan 38 Tertulis

Video

39 dan 40

Tertulis Next Video
41 dan 42 Tertulis

Video

43 dan 44

Tertulis Video
45 Tertulis

Video